Diensten

Financieel Beheer
 • Opstellen van grootboek-specificaties, jaarrekeningen, begrotingen
 • Beheer van bank- en girorekeningen van de V.v.E.
 • Het uitvoeren van betalingen voortvloeiende uit de werkzaamheden voor de V.v.E.;
 • Gelegenheid geven tot en het eventueel bijwonen van de controle door de kascontrole­com­missie;
 • Inhoudelijke beoordeling van de reserverekeningen;
 • Opstellen en verzorgen van (nieuwe) voorschotbijdragen
 • Bewaken dat de in de ALV vastgestelde voorschotbijdragen tijdig binnenkomen.
 • Bij eigendomsoverdracht van een appartementsrecht het nieuwe lid uitgebreid informeren.
V.V.E. Belangen
 • Contact houden met notarissen, deurwaarders en de Gemeente
 • De leden van de V.v.E. attenderen op rechten en plichten
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en mutaties in het ledenbestand
 • Eventueel in de ALV genomen besluiten initiëren c.q. uitvoeren.
Algemene Ledenvergadering
 • Bespreken van vergaderruimte na overleg met de (vice) voorzitter omtrent de datum;
 • Vaststellen van de agenda
 • Verzorgen van de verslaglegging van de ALV (notulen);
 • Versturen van de notulen van de ALV aan alle leden van de V.v.E.;
 • Het bijhouden van een aanwezigheidsvastlegging bij een ALV;
 • Het bijwonen van één ALV als bestuurder;
 • Tijdig verzenden van de vergaderstukken aan alle leden van de V.v.E.:
  • Uitnodiging, agenda, volmacht formulier, balans, exploitatierekening, begroting voor het komende boekjaar, definitieve voorschotbijdragen boekjaar per appartementsrecht, overzicht nieuwe voorschotbijdragen n.a.v. de begroting
Technische werkzaamheden
 • In ontvangst nemen van klachten van leden van de V.v.E.
 • Het verstrekken van opdrachten voor het uitvoeren van noodzakelijke (herstel)werkzaamheden;
 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met zgn. dagelijks klein onderhoud m.b.t. de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw/gebouwencomplex.
 • Het aanvragen, beoordelen en uitbesteden van werkzaamheden tot een bedrag van € 2.250,00 is in ons beheerspakket begrepen.
 • Het behandelen en begeleiden van zgn. groot onderhoud behoort tot de mogelijkheden, voor meer informatie hierover neem dan graag met ons contact op.
Contracten en Verzekeringen
 • Het namens de V.v.E. afsluiten van onderhoudsovereenkomsten t.b.v. de technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw/gebouwencomplex.
 • Zorgdragen voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw/gebouwencomplex tegen schade als gevolg van brand en/of andere gevaren;
 • Voor het behandelen van schadeaangelegenheden wordt een vergoeding in rekening gebracht. Wij gaan ervan uit dat deze kosten zijn gedekt via de verzekeringspolis.
 • Alle genoemde werkzaamheden worden uiteraard in overeenstemming met de statuten c.q. huishoudelijk reglement uitgevoerd.
Betalingen

De administratievergoeding wordt jaarlijks verrekend en wel op 1 juli. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer voor de gezinsconsumptie met een minimum van 3%. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar, met een opzegtermijn van 3 kalendermaanden.

Offerte Aanvragen